ຕົວຊີ້ວັດ ທີ 8: ການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ (ສະບັບປັບປຸງ), ສະບັບເລກທີ 48/ສພຊ, ລົງວັນທີ 20 ມີຖຸນາ 2018.

ຄໍາສັ່ງ ຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ວ່າດ້ວຍ ການຢຸດຕິການອອກໃບອະນຸຍາດນຳເຂົ້າຊິ້ນສ່ວນຍານພາຫະນະ, ນໍ້າມັນດິບ ແລະ ນໍ້າມັນເຄິ່ງສຳເລັດຮູບ, ເພື່ອມາປະກອບ, ກັ້ນຕອງ ຫຼື ຜະລິດຢູ່ໂຮງງານ, ສະບັບເລກທີ 0535/ອຄ.ກຂອ, ລົງວັນທີ 10 ເມສາ 2017.

ແຈ້ງການ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງການສົ່ງອອກແຮ່ທາດ, ສະບັບເລກທີ 01616/ກພສ, ລົງວັນທີ 02 ເມສາ 2018.

ແຈ້ງການ ກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນແຜນການສະເໜີແຜນການຈຳໜ່າຍ ແລະ ການຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນແຮ່ທທາດ, ສະບັບເລກທີ 0011/ກຄຮ.3, ລົງວັນທີ 04 ມັງກອນ 2019.

ແຈ້ງການ ກ່ຽວກັບການເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະຖາານການບໍລິການ (Service Charter) ຂອງກົມການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ, ສະບັບເລກທີ: 4186/ກຂອ, ລົງວັນທີ 12 ກັນຍາ 2018.