ການແກ້ໄຂການລົ້ມລະລາຍ

ຕາມແຜນການປັບປຸງ ແລະ ກໍ່ສ້າງກົດໝາຍທີ່ໄດ້ຮັບຮອງຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງຍຸຕິທຳປະສານສົມທົບກັບກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແລະ ຂະແໜງຍຸຕິທຳ ໄດ້ປັບປຸງກົດຫມາຍວ່າ ດ້ວຍການລົ້ມລະລາຍຂອງວິສາຫະກິດ ແລະ ຄາດຄະເນວ່າກົດຫມາຍດັ່ງກ່າວ ຈະໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກສະພາແຫ່ງຊາດໃນປີ 2019 ນີ້