ຕົວຊີ້ວັດ ທີ 10: ການແກ້ໄຂການລົ້ມລະລາຍ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຟື້ນຟູ ແລະ ການລົ້ມລະລາຍ ຂອງວິສາຫະກິດ, ສະບັບເລກທີ 75/ສພຊ, ລົງວັນທີ 26 ທັນວາ 2019