Close

ນິຕິກໍາເຫລົ່ານີ້ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບປຸງຢ່າງຮີບດວນ

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່ ສປປ ລາວ ມີຄວາມສະດວກງ່າຍດາຍຂື້ນ, ໃນວັນທີ 27 ກຸມພາ 2019, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືເພື່ອປັບປຸງນິຕິກໍາ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆທີ່ຕິດພັນກັບຕົວຊີ້ວັດທີ 5: ການເຂົ້າເຖິງສິນເຊື່ອ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດທີ 6: ການປົກປ້ອງຜູ້ລົງທຶນລາຍຍ່ອຍ. ຊຶ່ງກົດຫມາຍທີ່ເຫັນວ່າຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງບາງເນື້ອໃນມີຄື:

ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ

ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການດໍາເນີນຄະດີແພ່ງ

ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍຄ່າທໍານຽມສານ

ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການລົ້ມລະລາຍຂອງວິສາຫະກິດ

ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການຄ້ໍາປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາ

 ປະມວນກົດຫມາຍແພ່ງ