Close

ກອງປະຊຸມຜ່ານແຜນປະຕິບັດງານ (Action Plan)

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນໃນນາມເປັນຈຸດໃຈກາງໃນການປະສານງານກ່ຽວກັບການປັບປຸງບັນດາລະບຽບການ ແລະ ກົນໄກປະສານງານໃນການດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຜ່ານແຜນປະຕິບັດງານ (Action Plan) ເພື່ອສຶບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າລົງເລິກ ໃນການຕັດຂອດຂັ້ນ, ເວລາ ແລະ ການປັບປຸງນິຕິກໍາຕ່າງ ໃຫ້ມີຄວາມຊັດເຈນ, ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ເປັນຮູບປະທໍາຂື້ນກວ່າເກົ່າ ເພື່ອປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່ ສປປ ລາວ