ທ່ານສາມາດສະແດງຄໍາຄິດຄໍາເຫັນໂດຍຜ່ານຊ່ອງທາງລຸ່ມນີ້

ເຂົ້າຮ່ວມ LINE ຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອຮັບຮູ້ຄວາມຄືບໜ້າ ໃນວຽກງານການປັບປຸງຄວາມສະດວກ ໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່ ສປປລາວ

ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ກົມ ສົ່ງເສີມການລົງທຶນ

ຖະໜົນ ສຸພານຸວົງ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 01001, ສປປ ລາວ
http://www.investlaos.gov.la
ໂທ: +856 21 222691
ແຟັກ: +856 21 254826

ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
ຖະໜົນ ໜອງບຶກ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

http://www.monre.gov.la
ໂທ: +856 21 263799
ແຟັກ: +856 21 263799
ອີເມວ: leevameng.bouapao112@gmail.com

ບໍລິສັດ ລັດວິສາຫະກິດ ໄຟຟ້າລາວ
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
http://www.edl.com.la
ໂທ: +856 21 316094, 021 316133
ອີເມວ: edlmdo@edl.com.la

ກະຊວງ ການເງິນ, ກົມ ສ່ວຍສາອາກອນ
ຖະໜົນ 23 ສິງຫາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
https://www.mof.gov.la
ໂທ: +856 21 217025

ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່
ບ້ານຝາຍ,ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ຕູ້ ປ.ນ 4708
ຖະໜົນໜອງບອນ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
https://mem.gov.la
ໂທ: 021-413000; 021-413004
ແຟັກ: +856 21 413005

ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ
ກົມ ເຄຫາ ແລະ ຜັງເມືອງ

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
http://www.mpwt.gov.la
ໂທ: +856 21 412282-83

ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ
ບ້ານໂພນສະອາດ, ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
http://www.lsc.gov.la
ໂທ: +856 21 217770
ແຟັກ: +856 21 217806
ອີເມວ: lsco@lsc.gov.la

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
ບໍລິສັດ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອແຫ່ງ ສປປ ລາວ
ຊັ້ນ 02, ອາຄານຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ
ບ້ານໂພນທັນ, ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

http://www.bol.gov.la
ໂທ: +856 21 254 292

ກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ
ຖະໜົນ ໂພນໄຊ, ບ້ານ ໂພນໄຊ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
/ກົມການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ (ໂທ/ແຟັກ: 021 454 224)
/ກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ (ໂທ/ແຟັກ: 021 412011)
https://www.laotradeportal.gov.la/
ອີເມວ: enquiries@laotradeportal.gov.la

ກະຊວງ ຍຸຕິທໍາ
ກົມ ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນນິຕິກໍາ
ຖະໜົນ A11, ເມືຶອງໄຊທານີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ໂທ: +856 21 414105-06
http://www.moj.gov.la
ອີເມວ: dlra@moj.gov.la