ຕົວຊີ້ວັດ ທີ 2: ການຂໍອະນຸຍາດປຸກສ້າງ

ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງການປຸກສ້າງ, ສະບັບເລກທີ 2241/ຍທຂ. 31 ມັງກອນ 2019.