ບົດ ບັນ ຍາຍ ກ່ຽວ ກັບກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ການສຶກສາ ແລະ ປະຕິຮູບບັນດາລະບຽບການໃນ ການ ດຳ ເນີນ ທຸ ລະ ກິດ ຕາມຄໍາສັ່ງເລກທີ 02/ນຍ ແລະການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ກັບປະເທດມາ ເລ ເຊຍໃນການປັບປຸງຄວາມສະດວກໃນ ການດໍາເນີນທຸລະກິດ, ຄັ້ງ ວັນ ທີ 10 ຕຸ ລາ, 2019, ທີ່ ໂຮງ ແຮມ ແລ່ນ ມາກ