ຕົວຊີ້ວັດ ທີ 1: ການເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດ

ແຈ້ງການ ກ່ຽວກັບການຄວັດຕາປະທັບວິສາຫະກິດ ແລະ ປ້າຍຊື່ວິສາຫະກິດ, ສະບັບເລກທີ 2823/ຫອຄ.ກທຄວ, ລົງວັນທີ 26 ພະຈິກ 2018

ແຈ້ງການ ກ່ຽວກັບການປັບປຸງກົນໄກ, ຂັ້ນຕອນ ການດໍາເນີນງານລະຫວ່າງ ການຈົດທະບຽນ ເອກະສານຂອງຂະແໜງຊັບສິນ ແລະ ການອອກທະບຽນອາກອນ, ສະບັບເລກທີ 1618/ກງ, ລົງວັນທີ 30 ພຶດສະພາ 2019.

ແຈ້ງການ ກ່ຽວກັບການອອກເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ (TIN), ສະບັບເລກທີ 0489/ຫກງ, ລົງວັນທີ 05 ມີນາ 2019.

ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຜະລິດຕາປະທັບວິສາຫະກິດ, ສະບັບເລກທີ 1784/ປກສ, ລົງວັນທີ 02 ພະຈິກ 2018.

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ, ສະບັບເລກທີ 0023/ອຄ.ກທຄວ, ລົງວັນທີ 09 ມັງກອນ 2019

ຄຳແນະນຳ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນສັງຄົມ (ສະບັບປັບປຸງ), ສະບັບເລກທີ 1206/ຮສສ, ລົງວັນທີ 23 ເມສາ 2019.

ໜັງສືກ່ຽວກັບການລົບລ້າງການນຳໃຊ້ແບບຟອມໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຕັ້ງສຳນັກງານ ຫຼື ສາຂາຂອງວິສາຫະກິດ ແລະ ການແຈ້ງຂື້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ໃນກິດຈະການບໍລິການ ຂອງຂະແໜງການທະນາຄານ, ສະບັບເລກທີ 1596/ກທຄວ.ອຄ, ລົງວັນທີ 15 ພະຈິກ 2018

ໜັງສືກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ “ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ” ຮູບແບບປັບປຸງໃຫມ່, ສະບັບເລກທີ 1756/ອກ.ກຄທຄວ, ລົງວັນທີ 12 ທັນວາ 2018.