ການບັງຄັບໃຊ້ສັນຍາ

ພາຍໃນປີ 2019 ຕາມແຜນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດຫມາຍທີ່ໄດ້ຮັບຮອງຈາກສະພາແຫງ່ຊາດ, ກະຊວງຍຸຕິທຳ ປະສານສົມທົບກັບ ສານປະຊາຊົນສູງສຸດແລະ ຂະແຫນງການກ່ຽວຂ້ອງພະຍາຍາມສູ້ຊົນປັບປຸງກົດ ຫມາຍວ່າດ້ວຍການດຳເນີນຄະດີແພ່ງ, ຄ່າທຳນຽມສານ, ການຄ້ຳປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາ, ການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານໃຫ້ສຳເລັດ ແລະ ອອກນິຕິກຳໃຕ້ກົດຫມາຍ ເພື່ອອັດຊ່ອງຫວ່າງອຸດຕັນການປະຕິບັດສັນຍາ ແລະ ການດຳເນີນຄະດີຢູ່ສານ