ການຂໍອະນຸຍາດກໍ່ສ້າງ

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໄດ້ປັບປຸງລະບຽບຄຸ້ມຄອງການ ກໍ່ສ້າງ ຊຶ່ງມີແຜນຮັບຮອງໃນເດືອນ ມັງກອນ 2019. ລະບຽບການນີ້ແມ່ນ ໄດ້ຕັດຮອນຂັ້ນຕອນໃຫ້ສັ້ນເຂົ້າແລະລົບລ້າງເອກະສານປະກອບການ ຂໍໃບອະນຸຍາດປຸກສ້າງທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ ແລະ ຊ້ຳຊ້ອນ ແລະ ກຳນົດຂອບເຂດ ເວລາໃນການໃຫ້ບໍລິການຂອງການອອກໃບອະນຸຍາດປຸກສ້າງນຳອີກ

2.1

 

ພິມປຶ້ມລະບຽບ, ແຜ່ນພັບ ແລະ ໂປສເຕີ ກ່ຽວກັບຂໍ້ ແນະນຳສຳລັບຜູ້ຂໍອະນຸຍາດກໍ່ສ້າງ ໃນເດືອນເມສາ 2019..

(ອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມ ຄອງການປຸກສ້າງ, ສະບັບເລກທີ: 2241/ຍທຂ, ລົງວັນ ທີ 31 ມັງກອນ 2019)

2.2

ຫຼຸດຂັ້ນຕອນການຂໍອະນຸຍາດຈາກ 11 ຂັ້ນຕອນ ເປັນ 7 ຂັ້ນຕອນ, ລວມເວລາບໍ່ເກີນ 30 ວັນ.

2.3

ເອົາແບບຟອມການຂໍອະນຸຍາດກໍສ້າງລົງເວັບໄຊ ໃຫ້ສາມາດດາວໂລດໄດ້

https://www.mpwt.gov.la